Tag Archives: LASS

Äntligen en reaktion – UNDERBART..!

Warning: Illegal string offset 'filter' in /customers/4/b/d/bjornthoren.se/httpd.www/blogg/wp-includes/taxonomy.php on line 1442

I ett flertal inlägg har jag kritiserat och berättat hur myndigheter, främst då försäkringskassan, många gånger gör riktigt fula saker för att kringgå gällande lagar i jakten på besparingar. Det har till och med rapporterats om försäkringskassor där handläggare som givit flest avslag har vunnit en slags vadslagningspott och blivit utsedd till veckans bästa handläggare vid fredags fikat. Att nedanstående förslag kommer från folkpartiet är inte så konstigt eftersom det var Bengt Westerberg, fd partiledare i folkpartiet, som var den drivande kraften till LSS och LASS. Jag kan inte annat än att applådera folkpartiets förslag till riksdagsbeslut. (Som ni kan läsa nedan eller på riksdagens hemsida – klicka här!Även om jag känner en viss oro över att det i slutändan kommer att visa sig inte vara annat än ett utspel i hopp om att förvirra och lugna ner oroliga LSS/LASS brukare.


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att i lag reglera rätten till assistansersättning för att kunna leva upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Motivering
Ett stort antal människor har fått en högre livskvalitet sedan den personliga assistansen tillkom 1994. Den har också bidragit till ökade möjligheter att delta i samhällslivet. Trots en kraftig kostnadsutveckling sedan starten framkommer i utredningen av assistansersättningens samhällsekonomiska effekter (Socialstyrelsen 2008 131 27) att personlig assistans ändå är en kostnadseffektiv åtgärd som därför borde utökas till fler. Förutom att ge personer med funktionsnedsättning ett värdigt liv som kan fyllas med mening skapar även LASS arbetstillfällen för unga, invandrare och andra personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Den har även bidragit till att personer med funktionsnedsättning kunnat inträda på den öppna arbetsmarknaden.

2005 övergick Försäkringskassan till en sammanhållen statlig myndighet med nya möjligheter att få enhetliga arbetsrutiner och tillämpningar. Försäkringskassan, precis som andra statliga myndigheter, använder sig av olika dokument för att föra ut intern och extern information. Det som enbart skickas ut internt är av den arten att det rör handläggning och administrativa rutiner.

Hösten 2007 publicerade Försäkringskassan ett så kallat informationsmeddelande (IM) på det interna datanätverket vilket fått mycket negativa konsekvenser för personer med funktionsnedsättning. Ett IM ska vara en källa till information internt till berörda handläggare om t ex betalningsrutiner och andra administrativa rutiner. Hösten 2007 var det istället ett rättsligt ställningstagande. När Försäkringskassan vill informera allmänheten om en ny rättslig tolkning ska den läggas ut på Försäkringskassans officiella hemsida som ett rättsligt ställningstagande. Denna gång var innehållet i IM 2007:161 inte avsett att tjäna som hjälp i de administrativa rutinerna utan var en specifik tolkning av hur en lag skulle tolkas. Tillämpningen innebar att enskilda personer fick färre assistanstimmar eller att de rent av drogs in. Detta fick ske trots att inga förändringar skett som skulle ha föranlett en minskning eller indragning. Detta utgör en fara för rättssäkerheten. Kritik har framförts kring denna hantering.

Denna nya tillämpning från FK har bland annat inneburit att man som individ inte längre har rätt att få hjälp med de grundläggande behoven trots att man behöver hjälp med t ex av- och påklädning, med måltider mm. Den nya handläggningen innebär i realiteten att man inte längre har individens behov och integritet i fokus.

Försäkringskassans linje har drivits sedan 2007. I juni 2009 föll en dom i Regeringsrätten mål nr 5321-07, 2009-06-17 som kommer att få omfattande negativa konsekvenser för många personer med funktionsnedsättning. I domen snävar Regeringsrätten in begreppet grundläggande behov till att enbart gälla ”… sådana hjälpbehov som uppfattas som mycket privata och känsliga för den personliga integriteten och där den funktionshindrade måste anses ha ett särskilt intresse av att kunna bestämma vem som ska ge sådan hjälp och hur den ska ges”. Detta innebär i praktiken att handläggaren bedömer vad som är privat, känsligt och när det finns ett särskilt intresse att själv få bestämma och inte den enskilde själv. På detta sätt fråntas individen rätten att fatta beslut om det som är mest privat, vilket i högsta grad torde kränka den personliga integriteten.

Precis som Försäkringskassan har Regeringsrätten också en restriktiv bedömning av de grundläggande behoven i LSS. Delaktighet i samhällslivet, självbestämmande och jämlikhet i levnadsvillkor som var ledord vid tillkomsten av LSS hamnar nu helt i skymundan. En grundbult i LSS återfinns i 7 § där individens rätt till goda levnadsvillkor lagfästs. Begreppet ”goda levnadsvillkor” innebär att en persons livssituation ska jämföras med en person utan funktionsnedsättning. Detta för att syftet med lagen ska kunna förverkligas; man ska kunna leva som andra. I förarbetena till LSS står att en sammanvägning av medicinska, sociala och psykologiska faktorer ska göras. Detta visar på att det krävs en helhetssyn. Försäkringskassans och Regeringsrättens tolkning visar dock på motsatsen.

FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av Sverige hösten 2008. I artikel 3 i denna konvention ligger principerna om icke-diskriminering, fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället, lika möjligheter och principen om individuellt självbestämmande innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende. Genom Försäkringskassans och nu senast genom Regeringsrättens prejudicerande dom diskrimineras personer med funktionsnedsättning vad avser möjligheten att bilda familj, att arbeta och att kunna leva ett liv i övrigt som är jämlikt andra. Den nya tolkningen av LSS kring tolkning av de grundläggande behoven går stick i stäv mot FN-konventionen.

För att garantera personer med funktionsnedsättning deras mänskliga rättigheter måste rätten till arbete, att bilda familj och i övrigt kunna leva jämlikt lyftas in i LSS.

Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Stockholm den 2 oktober 2009

Maria Lundqvist-Brömster, (fp)
Agneta Berliner, (fp)
Solveig Hellquist, (fp)
Barbro Westerholm, (fp)

Texten har jag snott från riksdagens hemsida. Se länken i ingressen.

Jag kan inte låta bli att återigen börja hoppas lite på framtiden. Eller vad tycker ni andra som är insatta i detta ämne?

Ta hand om er!
Nalle

Share Button

För inte så längesedan

Warning: Illegal string offset 'filter' in /customers/4/b/d/bjornthoren.se/httpd.www/blogg/wp-includes/taxonomy.php on line 1442

”hata.försäkringskassan.nu”. Det borde verkligen finnas en hemsida med namnet ni ser här ovan, om inte annat så för att tjäna pengar. Det skulle antagligen bli en extremt välbesökt hemsida med massor av exponeringar så annonsplatserna skulle kunna försörja en heldel personer. Fast en större och viktigare anledning till en sådan hemsida vore för alla oss själar som behöver vomera ur oss vår frustration efter varje kontakt med försäkringskassan.

Det kanske vore något för försäkringskassan att se över, jag menar, eftersom f-kassan det senaste året jagar och straffar missbrukare av vårt lands försäkringsskyddsnät. Istället för att lägga ner så mycket tid och andra resurser på att hitta dessa skojare skulle de kunna ändra reglerna så man inte kan fuska. Fast problemet är att f-kassan inte har råd, (de går visst back 900 mille), att följa sina egna regler och lagar så därför måste de spara. Alltså ge sig på alla eftersom alla är fuskare tills de har bevisa motsatsen. Jag som trodde FK fanns till för att hjälpa samhällets alla försäkrade i alla fall alla de som är i behov av hjälp från samhället.

Många tror inte det är sant
Om vi kategoriserar alla som inte behöver kontakta försäkringskassan oftare än vid sjukskrivning och vård av barn eller föräldrarledighet till ”Svensson” så brukar Svensson inte tro det är sant när jag berättar om f-kassans bemötande och deras godtyckliga beslut och att deras beslut inte handlar ett dugg om man uppfyller villkoren utan att det beror på vilken handläggare och hur hon/han mår just den dagen. Jag pratar om handikappersättning, personlig assistansersättning, sjukpension och bostadsbidrag/bostadsersättning, m.m..

För er som inte vet det har jag varit reumatiker sedan barnsben, rullstolsburen sedan 16 års ålder och jag har haft sjukpension och handikappersättning sedan jag hamnade i rullstol. (Mellan åren 1990 och 2003 har jag hoppat mellan 50-75% sjukpension eftersom jag försökte jobba). Handikappersättning kan man få om man har fördyrade levnadsomkostnader pga funktionshinder och assistansersättning kan man få om man har ett funktionshinder och tillhör någon av personkrets 1, 2 eller 3. (För mer info om f-kassans regler klicka på länken) http://www.forsakringskassan.se/privatpers/

Efter att ha haft handikappersättning sedan jag var tonåring, (ja, jag har fördyrade levnadsomkostnader pga mitt funktionshinder och handikappersättningen täcker knappt hälften av dessa extra kostnader), men plötsligt i början av 2002 blev jag tydligen helt frisk för nu ansåg f-kassan att jag inte behövde handikappersättning som jag varit berättigad till i över 22 år. Efter många telefonsamtal och lika många olika svar från handläggaren på varför jag inte längre var berättigad HK-ersättning, fick jag så småningom svaret att jag hade ju assistansersättning och att min handläggare minsann visste att jag använde delar av assistansersättningen till mina extra kostnader. Nu blev det tyst i telefonen – från båda håll. Assistansersättningen ska INTE och får INTE användas till annat än assistanskostnader. Helt sjukt!

Det kändes nästan som om min handläggare gav mig ett ultimatum, antingen godtar du beslutet och behåller din assistansersättning, som du också kan använda till andra kostnader förutom assistanskostnader, eller så kan det bli ännu värre..! Jag ÖVERKLAGADE till länsrätten som i två A4 ark tyckte som jag och var på min linje – men de sista tre raderna ändrades oprdbajseriet till avslag. Jag fattade ingenting? Plötsligt försvann drygt 25.000 kr om året av en inkomst på 120.000. Jag hade 95.000 kr att leva på om året. Så hankade vi, (jag och min tonåring) oss fram i två år.

Två år senare fick jag rådet att söka på nytt – det gjorde jag och en annan handläggare undrade varför jag hade fått HK-ersättningen indragen. Jag försökte förklara så gott jag kunde. Självklart fick jag HK-ersättningen godkänd, men bara två tredjedelar av förra summan. Detta är bara en av många, många, många oförrätter försäkringskassan har åsamkat mig.

Skriver mer snart igen – maten kallar på uppmärksamhet.

Kram på er!
Nalle

Share Button
1 3 4 5 6